Bảo mật: Hãy đăng xuất hoặc tắt Web Browser khi muốn thoát các ứng dụng

Chú ý: Phần mềm hiện tại hoạt động tốt trên các trình duyệt Google Chrome

Giới thiệu chung

Hệ thống phần mềm quản lý điều hành, giúp cho cho người dùng, đơn vị quản lý và xử lý văn bản (công văn) trên hệ thống mạng, khi cần thiết người dùng có thể tìm kiếm và tải về các văn bản một cách nhanh chóng chính xác.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải về tại đây

Điều kiện bảo mật hệ thống: Tải về tại đây